Random header image... Refresh for more!

Frivillig i RAW

Har du lyst til at arbejde aktivt i RAW? RAW baserer sig på frivillige kræfter og kan sagtens bruge flere hænder!

Det kan være du gerne vil arbejde med kommunikation eller prøve kræfter med fundraising for en sag, der betyder noget. Du er måske en ørn til fransk eller spansk og kan lide at nusse med oversættelser? Eller vil du have fingrene i den afrikanske muld og bruge af din viden og erfaring på kvinderettighedsområdet?

Uanset hvad du gerne vil bidrage med, så kontakt os og hør nærmere om mulighederne. I udgangspunktet stilles der ikke andre krav end at du kan stå inde for RAWs formål og vedtægter – vi har også plads til glade amatører, der vil indgå i føl ordninger med RAWs erfarne frivillige.

Kontakt RAW på: runabruun@gmail.com

___

RAWs frivilligpolitik

Kort om RAW

Rights for All Women – RAW er en humanitær forening, hvis grundlæggende formål er at styrke særligt marginaliserede kvinders rettigheder internationalt.

RAW har særligt fokus på at modarbejde vold mod kvinder.

Dette gøres ved:

  • fortalervirksomhed og informationsarbejde
  • kapacitetsopbygning og faglig opkvalificering af samarbejdspartnere
  • direkte økonomisk støtte til samarbejdspartnere

(§ 1 i RAWs vedtægter)

I RAW arbejder vi for at modvirke vold mod kvinder i alle dens former. Vores fokus er på kvinderettigheds- og antivoldsprojekter i udviklingslandene, hvor vi samarbejder med lokale organisationer, der arbejder for samme sag.

Alle kan blive medlem af RAW. Som passivt medlem forventes man ikke at bidrage med frivillig arbejdskræft, men støtter RAWs arbejde moralsk og gennem et beskedent årligt kontingent. Som medlem har man stemmeret til generalforsamlingen og modtager 2 årlige nyhedsbreve, så man kan følge med i de projekter, man har givet sin støtte til.

RAWs arbejde er baseret på frivillig arbejdskræft, og der er ingen ansatte. De frivillige i RAW er således foreningens råstof og det afgørende middel til at skabe projekter, der forandrer og støtter udsatte kvinder i verden. I RAW tror vi på, at vi som frivillige kan medvirke til at skabe resultater, der gør en reel forskel. Det gør vi ved aktivt at trække på hinandens professionelle og personlige kompetencer og bringe dem strategisk i anvendelse sammen med vores lokale partnere i udlandet og i foreningsarbejdet generelt.

De aktuelle projekter, som RAW er engageret i, samt vedtægterne kan man læse mere om her på RAWs hjemmeside:www.rawnordic.org

RAW blev oprettet i 2007, og vi er siden vokset stille og roligt. Frivilligpolitikken skal i forlængelse heraf fungere som grundlæggende information om foreningen til nye og eksisterende frivillige, samt være platform for vores fælles indsats i RAW. Udover enkelte praktiske forhold, tydeliggør frivilligpolitikken ansvar og roller i RAW, hvordan man får indflydelse, og på hvilke måder man kan engagere sig. Den er udtryk for, hvad RAW forventer af sine frivillige – og hvad frivillige kan forvente af RAW.

RAWs grundlæggende værdier og principper for arbejdet

RAW betragter vold mod kvinder som et udtryk for en strukturel og samfundsskabt ulighed mellem kønnene. Uligheden indebærer en historisk kønsmsæssig ubalance, der oftest rammer kvinder hårdest. Uligheden indebærer mindre magt, færre  rettigheder, færre muligheder for at påvirke sin egen livssituation og en større udsathed. Dette viser sig både helt konkret i regler og lovgivning og mere subtilt i almene kulturbårne holdninger til, hvad der konstituerer en ”rigtig” kvinde og en ”rigtig” mand, samt ikke mindst, hvordan relationen mellem kønnene bør være.

RAW er baseret på et feministisk udgangspunkt, hvor målet er at modarbejde denne ubalance generelt og i særdeleshed dér, hvor den finder sit udtryk i vold mod kvinder. Her tager RAW udgangspunkt i FN’s definition af vold mod kvinder:

“The United Nations defines violence against women as any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or mental harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.

There are many forms of violence against women, including sexual, physical, or emotional abuse by an intimate partner; physical or sexual abuse by family members or others; sexual harassment and abuse by authority figures (such as teachers, police officers or employers); trafficking for forced labour or sex; and such traditional practices as forced or child marriages, dowry-related violence; and honour killings, when women are murdered in the name of family honour. Systematic sexual abuse in conflict situations is another form of violence against women”.(WHO: Fact Sheet no. 239, Revised November 2008)

RAW arbejder på et grundlag af respekt for vores partnere, hvor vi er bevidste om vores rolle og ansvar. Det betyder, at vi forholder os til den magtposition, vi uundgåeligt får overfor vores partnere. Vi anerkender de krav samarbejdet i den henseender stiller til os analytisk og etisk. Vi udviser samtidig ansvar overfor donor og de krav, der følger med at få bevilliget og forvalte andres midler.

I projekter arbejder RAW ud fra et solidarisk princip om hjælp-til-selvhjælp. Det betyder bl.a., at vi samarbejder med lokale organisationer, der har samme overordnede mål som RAW, men som selv definerer projektets specifikke mål og aktiviteter. Vores opgave er at give et kvalificeret input til den lokale organisation og projektet. Det gør vi ved strategisk anvendelse af de frivilliges spidskompetencer i projekterne.

Hvorfor være frivillig i RAW?

  • Som frivillig i RAW er du med til at yde en indsats for de mest udsatte kvinder i verden. I RAW arbejder du for at ændre menneskeskæbner, og du vil se og møde de kvinder, for hvem du er med til at skabe bedre vilkår.
  • Du bliver en del af et fællesskab, hvor alle bidrager med sine særlige faglige og personlige kompetencer, og hvor vi sammen skaber resultater i forhold til kvinders rettigheder.
  • Du får øget indblik i og forståelse for andre kulturer og kulturmødet, samt vilkårerne for udsatte kvinder i verden.
  • Du bliver del af en organisation, der stiller krav til sine frivillige, men samtidig giver rig mulighed for indflydelse.
  • Du bliver del af et netværk med forskellige meninger og profiler, men hvor vi er samlet i vores engagement for kvinders rettigheder.

Hvordan bliver du frivillig i RAW?

Ofte bliver du frivillig i RAW ved at en eksisterende frivillig trækker dig ind i organisationen, men RAW er altid interesseret i at høre fra potentielle frivillige, der på anden vis hører om os.

Når du kontakter os for at høre nærmere om RAW og dine muligheder som frivillig, bliver du inviteret til en uformel samtale, hvor en eller to af os fortæller om RAW, og de projekter vi arbejder med. Vi hører, hvad du gerne vil og kan byde med ind og afstemmer forventninger til hinanden. Formålet med samtalen er, at vi sammen bliver klogere på, om RAW er noget for dig og omvendt.

Alle nye frivillige får en introduktion til organisationen, og hvordan RAW arbejder mod vold mod kvinder, herunder voldens former, årsager og interventionsmuligheder. Herudover introduceres til vores værdier og arbejdsprincipper for samarbejdet med vores partnere.

Du placeres i en eller flere arbejds- og/eller projektgrupper og vil blive inviteret til de møder, der afholdes (se mere nedenfor om typer og omfang).

Når du er frivillig har du desuden løbende muligheder for at deltage i eksterne kurser og arrangementer, som du mener har relevans for dit arbejde i RAW.

Hvad kan du beskæftige dig med i RAW

Der er for så vidt ingen begrænsninger for, hvad du kan involvere dig i som frivillig i RAW, hvis du har en god ide, der understøtter RAWs formål og værdier. Ofte er det den enkelte frivilliges egen tid, der sætter grænsen – og evt. foreningens økonomi.

De typiske arbejdsopgaver som pt. varetages bredt i RAW er kommunikationsopgaver (artikler, nyhedsbreve, hjemmeside mv.) og det arbejde, der er forbundet med projekterne (projektudvikling, ansøgning om midler, evaluering og monitorering, workshops for og ledelsessparring af partneren mv.).

RAWs organisering

Som frivillig i RAW har du rig mulighed for selv at få indflydelse og påvirke både foreningens og dine egne opgaver. Du handler dog ikke på egen hånd, men på vegne af RAW. Det betyder, at alle frivillige skal kunne stå inde for RAWs formål, værdier og virke, være med i en gruppe og kende til RAWs organisering, der strukturerer de forskellige roller og ansvar, man kan have.

RAW er organiseret med en bestyrelse og en række arbejds- og projektgrupper. Øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes 1 gang årligt i april måned.

Sådan ser RAWs organisation ud:

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen og årets resultater fremlægges og drøftes efter behov.

Bestyrelsen har det det overordnede ansvar og tager beslutninger i forhold til foreningens økonomi og aktiviteter. Bestyrelsen er konstitueret med en forkvinde, næstforkvinde, sekretær og op til 7 yderligere bestyrelsesmedlemmer.

I det daglige koordinerer bestyrelsen RAWs projekter og tegner foreningen udadtil. Det betyder bl.a., at alle projekter og ansøgninger herom skal godkendes af bestyrelsen, og at det er bestyrelsen, der har den overordnede kontakt til donorer og andre eksterne interessenter.

Bestyrelsen kan dog uddelegere ansvaret til projektledere og grupper, som herefter har ansvaret for at gennemføre aktiviteter under reference til bestyrelsen. Dette sker som oftest ved, at man har en bestemt kontaktperson i bestyrelsen, som man med passende mellemrum holder opdateret, og som man kan henvende sig til for sparring og generel støtte.

En arbejdsgruppe forestår typisk opgaver, som er knyttet til det almene foreningsarbejde. Det kan være kommunikation og formidling af foreningens aktiviteter, indsamling og dokumentation af relevant faglig baggrundsviden, fundraising og events mv. Arbejdsgruppen beslutter selv, hvordan den organiserer sig og hvilke opgaver den påtager sig inden for gruppens formål.

En projektgruppe styrer et egentligt projekt sammen med en partner i udlandet. Projektgruppen har det daglige ansvar for at implementere og gennemføre projektet, som det er formuleret i projektbeskrivelsen og skal løbende holde øje med økonomien i henhold til de bestemmelser, der er givet af Projektpuljen eller andre donorer, inklusiv principperne for god regnskabsførelse, afrapportering mv. Projektgruppen vil typisk have en projektleder, der enten selv er medlem af bestyrelsen eller fungerer som bestyrelsens kontaktperson i forhold til projektet. Projektlederen har det overordnede ansvar for projektets gennemførsel, koordinerer kontakten til partneren og skal understøtte gruppens samlede indsats og trivsel. Projektlederen er desuden den, der skal sikre, at deadlines for afrapportering, regnskab mv. overholdes, og at bestyrelsen holdes orienteret herom.

Alle frivillige kan deltage i arbejds- og projektgrupper, og alle frivillige kan blive projektledere.

I situationer, hvor der opstår dilemmaer eller uoverensstemmelser med partnerorganisationen eller internt i projektgruppen, skal der tages kontakt til bestyrelsen via forkvinden eller næstforkvinden. Herefter vil bestyrelsen gå i en dialog om problemet og tage beslutning om den videre færd.

Møder i RAW

Meget af det arbejde, der foregår i RAW sker hjemme hos den enkelte frivillige og på møder i grupperne. Grupperne mødes efter behov og beslutter selv hvor ofte, og hvordan de mødes. Der er dog også løbende behov for, at vi alle samles for at dele information og koordinere foreningens samlede arbejde.  Det er samtidig på disse møder, at man kan tale med hinanden på tværs og får en oplevelse af det fællesskab, man er del af. Herudover er det her, at man har mulighed for at influere på foreningens opgaver og beslutninger. Derfor er det vigtigt, at alle frivillige så vidt muligt deltager i RAWs fællesmøder.  Er du ny som frivillig i RAW,  skal du deltage i mindst et fællesmøde, før du kan blive sendt ud til en partner som repræsentant for RAW.

Der afholdes normalt 2 årlige fællesmøder i RAW (eksklusiv generalforsamlingen). På møderne orienteres om de projekter, RAW er involveret i og arbejdsgrupperne informerer om deres arbejde. Herudover drøftes forhold af generel betydning for foreningen. Et af møderne fortsætter med julefrokost. Møderne afholdes i weekenden og varer typisk 4-5 timer. De placeres geografisk forskelligt af hensyn til den samlede rejsetid for de frivillige.

Kommunikation i RAW

RAWs eksterne kommunikation foregår typisk via hjemmesiden og nyhedsbreve, der udsendes 2 gange årligt til medlemmer af RAW.

RAWs interne kommunikation foregår typisk pr. mail. Det drejer sig om indkaldelse til møder, referater, generel orientering om projekter mv. Alle RAWs projektdokumenter skal gemmes i RAWs mappe i Dropbox, som man inviteres til, når man bliver frivillig.

Alle i RAW skal søge at understøtte en god kommunikationskultur. Det vil sige, at man skal vurdere, om det man sender har relevans for alle eller kun skal sendes til en gruppe eller enkeltpersoner i RAW. Hvis man forventer svar, skal man søge at gøre dette tydeligt (eksempelvis i emnelinien eller med tydelig angivelse i mailen). Omvendt er det vigtigt for modtagerne at være opmærksomme på, om der forventes svar. Er man fraværende i en længere periode, kan det være en god ide at give besked til de relevante personer/grupper.

Udgifter i RAW

Frivillige giver sin tid – ikke sin penge.

Frivillige får derfor refunderet de udgifter, der knytter sig til aktiviteter i RAW mod forevisning af bilag. Det vil typsik være transportudgifter til møder i RAW, frimærker og kurser i Projektrådgivningens regi.

Udgifter, der ikke er omfattet af ovenstående eller af projektmidler, skal dog godkendes forud for anvendelse via for- eller næstforkvinde.  Større udgifter skal godkendes af bestyrelsen.

Forsikring af frivillige under rejser dækkes af projektmidler. Det er dog den enkelte frivilliges eget ansvar at bestille forsikringen forud for rejsen. I den forbindelse er det vigtigt at oplyse om, at det er frivilligt arbejde man udfører og at evt. visum passer til forsikringen.

Vaccinationer og indkøb af medicin nødvendige for rejsen skal ligeledes dækkes af projektmidler.

–       Sidst revideret april 2011.