Random header image... Refresh for more!

Projekt i CAMEROUN – WCIC

RAW har siden 2006 samarbejdet med Womens’ Counselling and Information Centre (WCIC) om sikring af kvinders retssikkerhed i Cameroun. Seneste projekt hedder ”Advocating integration of CEDAW in Cameroun” og har fokus på ændring af kønsdiskriminerende lovgivning. Projektet løber fra 1. juli 2016 til 31. december 2019. 

Projektet er sidste fase ud af fire i alt. Fokus er på at fortsætte advocacy arbejdet rettet mod at få ophævet en specifik kønsdiskrimnerende lovgivning i parlamentet. Samtidig vil WCIC oplære dommere og advokater i brugen af CEDAW og Maputo protokollen med hendblik på en ‘de facto’ ophævelse af kønsdiskriminerende lovgining i Cameroun. Kerneaktiviteter i form af rådgivning, informationsaktivieter og gratis retssager for fattige kvinder fortsættes. Bæredygtighed er tænkt ind i alle aktivitetter. Som led i exit-strategien investeres yderligere i fundraising og i at afklare organisatoriske forhold, således der kan opnås varig effekt af projektet efter afslutning.

Projektets målsætninger er at:

  • Sikre gratis juridisk rådgivning og fri proces for fattige kvinder samt at yde krisehjælp for voldsramte kvinder.
  • Advokere for kvinders rettigheder og påvirke det juridiske system og praksis i forhold til implementering og anerkendelse af internationale konventioner vedr. kvinders rettigheder.
  • Sikre at WCIC’s arbejde har opnået vedvarende effekt ud over projektperioden, og at organisationen er blevet bæredygtig.

Projektet (og WCIC) har således en trestrenget strategi i forhold til en helhedsorienteret indsats på området. I praksis søger WCIC at opnå deres mål dels gennem et omfattende netværksarbejde og fortalervirksomhed, dels ved direkte juridisk rådgivning og krisehjælp til voldsramte fattige kvinder. WCIC har siden begyndelsen i 2006 etableret sig som en væsentlig faktor i sit nærområde (Douala og omegn), når det gælder konkret rådgivning og hjælp til kvinder, samtidig med at organisationen aktivt arbejder på at nå et bredere publikum ved at rejse ud med foredrag og oplysningskampagner.

WCICs aktører har en fordel i, at de qua deres uddannelse som advokater har en ekstraordinær mulighed for at påvirke den juridiske agenda, hvilket de aktivt søger. Dertil kommer, at organisationen pga. den store indsats for mange kvinder og dens aktiviteter igennem årene er blevet kendt i regionen som en kompetent og handlekraftig organisation.

WCIC strategiske udvikling er ledet af en bestyrelse. Over årene er det lykkedes WCIC at tiltrække betydelige kræfter til organisationen. Således ledes bestyrelsen af kvindelig professor i Kvinderet. Derudover består bestyrelsen bl.a. en kvindelig dommer og mangeårige aktivitester indenfor kvinderettigheder, foruden frivillige advokater fra WCIC.  WCICs aktiviteter ledes dagligt af Yveline Ntanfa Bandji, der er advokat med møderet for højesteret. Yveline Ntanfa er en af hovedkræfterne bag oprettelsen af WCIC. Tilknyttet er endvidere en gruppe advokater, som WCIC trækker på i sit arbejde. Advokaterne arbejder delvist frivilligt.

De tilknyttede advokater er alle engagerede i WCIC ved siden af deres egne praksisser og de har alle bred erfaring med at arbejde for fattige kvinder i et rettighedsperspektiv. En del af advokterne arbejder således også for ‘Advokater uden grænser’.

Udover at være en primær faktor i at sikre midler til WCICs projektaktiviteter er RAWs rolle i projektet at bidrage med viden og rådgivning i forhold til arbejdet med voldsramte kvinder, internationale kvinderettighedsperspektiver og opbygningen af en bæredygtig organisationsstruktur.